Integritetspolicy

På Add Vision redovisning är det viktigt för oss att du känner dig trygg som kund hos oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Add Vision redovisning´s integritets policy

Addvision redovisning arbetar enligt GDPR förordningen. När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Add Vision redovisning och eventuellt av dess nätverksbyråer.

Add Vision redovisning´s behandling av personuppgifter

Add Vision redovisning behandlar personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag, eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Add Vision redovisning som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för Uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. Add Vision redovisning kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder såsom exempelvis försäkringsärenden samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Add Vision redovisning berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Add Vision redovisning även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Add Vision redovisning kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera nyheter inom redovisningsområdet samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Add Vision redovisning berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Personuppgifter kan komma att behandlas av Add Vision redovisning´s nätverksbyråer och annan som anlitas av Add Vision redovisning i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Add Vision Redovisning uppdrag; de är i dagsläget baserade inom EU/ESS. Personbiträdesavtal upprättas alltid vid anlitande av tredje part.

Add Vision redovisning ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Add Vision redovisning kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Add Vision redovisning i syfte att kontrollera och upprätthålla Add Vision redovisning opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut marknadsföringsmaterial eller nyheter inom redovisningsområdet. Add Vision redovisning kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Add Vision redovisning ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Add Vision redovisning ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Add Vision redovisning´s system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter till rättelser eller borttagning av uppgifter

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna. Registrerade har vidare rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.
Add Vision redovisning lyder bokföringslagen vilket göra att när det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Add Vision redovisning skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under enligt bokföringslagen. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Add Vision redovisning att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Add Vision redovisning personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Vill du komma i kontakt med oss gällande integritets policyn kontakta:
info@addvision.se
Add Vision redovisning

KONTAKTA MIG GÄRNA


Kontakt facebbok

Skicka ett mail eller ring oss direkt
på telefonnummer: 0735-932889

Kontakt

E-post: info@addvision.se
Telefon: 0735-932889

Adress

Add Vision
Sjöviksbacken 27A
117 56 Stockholm